GÅRDEN

Tjamsland er en typisk sørlandsgård, 1000 mål stor, med 26 mål fulldyrka mark.

Skogen nå består mye av plantet gran, mens man fra gammelt av hadde mye lauvskog her. Fra 1745 er det beretning om svær skipstømmer av eik hugget i skogen her.

Ut fra navnet ble Tjamsland sannsynligvis ryddet i folkevandringstiden. Folk bosatte seg først på de bedre landbruksområdene syd for Birkeland. Når der ble overbefolket der, måtte man ta til takke med mer karrige områder, og bl.a. Håbbeslandsheia ble ryddet og bosatt.

Der er funnet vikinggraver på nabogården Windsland.

Det lever også sagn om at kongen av Håbbesland gikk i krig med kongen av Tveide.

Fra helt på slutten av 15 hundre tallet finnes skriftlige kilder som henviser til Tjamsland. Første del av 1600 – taller er garden krongods, men kommer i privat eie ved det store krongodssalget i 1660. Fra 1600 tallet er beretning om at gården er delt i to, slik at den før to familier, slik så mange sørlandsgårder her blitt opp gjennom tidene.

Fra tidlig 1800-tall, var vår slekt på garden. Innhusa brant i 1800, og nye ble satt opp 1803. Det er disse som står her nå. Garden var en kort tid samlet til en gard på denne tiden, før den igjen ble delt mellom to søsken.

I 1867 er ført opp at den halve gården har en utsåd på 2 tn bygg ½ tn havre og 4 tn poteter og at garden kan fø hest, 4 kyr og 6 sauer.

Tobias og Åse Tjamsland, Jørns grandonkel- og tante er de siste som driver garden her. Tobias satte opp uthuset her i 1927, og også sag og lysthus. Han avsluttet drifta ved garden på -60-tallet.

Gården stod ubebodd en 15 års tid, før Jørns foreldre overtok garden i -82. De restaurerte husa, og hadde garden som bosted frem til vi overtok i -97.
Vi startet med eggproduksjon og direkteleveranse av egg i 2004. Vi hadde da sett et avertissement fra Grønnmat i Lillesand, der de søkte etter lokalprodusent av øko-egg. Vi bygget vår egen innredning i det gamle fjøset, og fikk plass til 180 høner.

Begynte planlegging av nytt hønsehusbygg og søknadsprosess til Innovasjon Norge allerede samme vinter, og bygget hus til 1000 høner i 2005.
Aviar, 2175 hønseplasser.

Inntekten vår fra dette siden, inntil avsluttet produksjonen i des. 2015. Begynte med litt kuer 2010, godkjent ysteri aug. 2014

  • En spennende utfordring å skape seg inntekt ut fra en liten sørlandsgård.
  • Videreforedling av råvarene før salg på gårdene er å gå tilbake til det man gjorde før de siste to-tre generasjonene.
Sidene er utviklet av